Forskningsprojekt

IPS medarbetare har givetvis varit aktiva i olika forskningsprojekt, men hittills har tre tillämpade forskningsprojekt genomförts på updrag av Pingst FFS:

2010-2011

Medlemskap – En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen

Medverkande forskare: Stefan Green (Församling och medlemskap ur ett bibelteologiskt perspektiv); Nils-Eije Stävare (Att höra Kristi församling till - medlemskap ur ett kyrkohistoriskt perspektiv); Karl-Inge Tangen (Dåp og medlemskap i Pinsebevegelsen – et forsøk på klargjøre praktisk teologiske posisjoner); Monica Vaber (Tro och känsla – en religionssociologisk undersökning av ungdomars syn på församlingsmedlemskap 2010); Jan-Åke Alvarsson (Tillhörighet och medlemskap ur ett religionsantropologiskt perspektiv).

2011-2012

Pentekostal barn- och familjeteologi

Medverkande forskare: Jan-Åke Alvarsson (Mot en pentekostal barn- och familjeteologi); Göran Lennartsson (Barn i Bibeln); Magnus Wahlström (Barn- och familjeverksamhet i Pingströrelsen); Ulrik Josefsson (Barn, familj och gudstjänst); Martina Prosén (Barnet och frälsningen); och Stig Öberg (När nådens ordning brister – om unga medlemmar som lämnar sin gemenskap i pingstförsamlingarna).

2012-2013

Pentekostalismen i Sverige på 2000-talet

Medverkande forskare: Jan-Åke Alvarsson (Några likheter och skillnader mellan väckelserna under tidigt 1900-tal och tidigt 2000-tal & Varför får vi "pingst-tv" i Sverige — nu? Reflektioner kring fenomenet Kanal 10 i Älmhult); Torbjörn Aronson (Pentekostalismen i världen och i Sverige: introduktion och översikt); Jessica Moberg (Pentekostal spiritualitet i Stockholms län — En kartläggning); Nils Malmström (Pentekostala invandrarkyrkor) och Olof Djurfeldt (Andens ekumenik eller ohelig allians? – dialog pingstvänner-katoliker i Sverige och annorstädes).