Böcker

Svenskt Frikyrkolexikon

IPS var från sin start ett nav för arbetet med Svenskt Frikyrkolexikon (huvudredaktör Jan-Åke Alvarsson, Atlantis 2014). IPS sekreterare Marie Ferlin-Lysén var också redaktionssekreterare för SFL. Arbetet resulterade i ett illustrerat lexikon på drygt 520 sidor med uppslagsord och personartiklar som i hög utsträckning saknas i t.ex. Svenskt Biografiskt lexikon och Nationalencyklopedin. Arbetet med detta uppslagsverk har pågått sedan 2004 och publicerades till jul 2014. För mera information, se www.atlantisbok.se/layout/detail.php?id=7792

IPS har även en egen bokserie, Studia Pentecostalia Upsaliensis, där större arbeten inom pentekostala studier i Sverige publiceras.

 

Studia Pentecostalia Upsaliensis

Vol. 1. Jan-Åke Alvarsson, 2014, Om Pingströrelsen — Essäer, översikter och analyser. Skellefteå: Artos

Från baksidan: Pingströrelsen i Sverige är en drygt sekelgammal folkrörelse som haft ett påtagligt inflytande nationellt och internationellt. Vid millennieskiftet utsåg tidningen Expressen dess informelle ledare, Lewi Pethrus, till den femte viktigaste personen i svenskt samhällsliv under 1900-talet, viktigare än Olof Palme och mera betydelsefull än Raoul Wallenberg. Pethrus startade nämligen tidskrifter, bokförlag, en bank, en dagstidning och ett politiskt parti. Pingströrelsen var först i Sverige med piratradio, med storskalig privat missbrukarvård och med internationell tv-produktion.

Den amerikanske kyrkohistorikern David Bundy hävdar att den svenska pingstmissionen haft “ett oproportionerligt inflytande” på pentekostalismen i världen. Bland annat har svenskar grundat den största pentekostala rörelsen i världen, Assambléia de Deus i Brasilien, som räknar med betydligt fler medlemmar än det finns invånare i Sverige. Svensk pingstmission har funnits i över hundra länder och hade på 1980-talet närmare tusen missionärer spridda över alla befolkade världsdelar.

I den här boken har Jan-Åke Alvarsson samlat ett antal av de artiklar han under årens lopp skrivit om denna rörelse. Genom att göra så vill han bidra till mera kunskap om detta säregna fenomen. I sitt förord hävdar han att ambitionen “inte är att ge en helhetsbild av den svenska Pingströrelsen. För det är den alltför komplex och mångfasetterad. I stället blir det ett ofullbordat lapptäcke, en samling fragment av ett vidsträckt ‘religioskap’.

Efter en inledning följer tolv längre artiklar som behandlar allt från pingstväckelsens historia till dess namnbruk, spiritualitet och teologi. Varje artikel föregås av en kort metatext och följs av ett postskriptum där forskare på det speciella området kommenterar bidraget.

Jan-Åke Alvarsson är professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet sedan 2009 och föreståndare för Institutet för Pentekostala Studier, Uppsala, sedan 2007. Han är medlem i styrgruppen för det internationella nätverket för pentekostalforskning GloPent (European Research Network on Global Pentecostalism) sedan 2010. Hans två forskningsfält har under lång tid varit indiansk religion och pentekostalism. Han har tidigare publicerat flera böcker och artiklar i internationella tidskrifter om pentekostalism.

Läs vidare/köp: www.artos.se

 

Studia Pentecostalia Upsaliensis

Vol. 2. Jan-Åke Alvarsson & Nils-Eije Stävare (redaktörer) Vägskäl: Pingströrelsens kursändring under 1950-talet.. Skellefteå: Artos.

Medverkande författare: Jan-Åke Alvarsson, Torbjörn Aronson, Joel Halldorf & Nils-Eije Stävare.

[Från baksidan:] Femtiotalet innebar ett vägskäl för den svenska Pingströrelsen.Den rörelse som byggts på ett starkt informellt ledarskap fik plötsligt problem när ledaren Lewi Pethrus 1958, efter nästan ett halvsekel, lämnade sin formella position som föreståndare i Filadelfiförsamlingen i Stockholm. Frustrationen som uppstod när Pethrus inte längre hade tillgång till och kontroll över tidskrifter, förlag och konferenser drabbade inte bara honom utan hela rörelsen. Hur skulle den nu organiseras?

Dessutom var femtiotalet en tid av andlig förnyelse i Pingströrelsen. Efter ett fyrtiotal på tomgång kom nu  »helandeväckelsen«, »särlaregnsväckelsen« och »förnyelseväckelsen« att på olika sätt prägla och i vissa fall splittra rörelsen. I kalla krigets skugga kom dessa väckelsevågor, tillsammans med ett stigande intresse för eskatologi, att förnya och förändra rörelsen på olika sätt.

Den här boken handlar om detta avgörande decennium i svensk pingströrelse. Den ger oss en bakgrund till kursändringen genom att skildra de dåtida samhällsförändringarna i Sverige. Den sätter också in händelserna i ett internationellt perspektiv. Särskilt skildras kontakterna mellan Sverige och USA. Den förser oss med speciella skildringar av de olika väckelsevågorna och vi får även en jämförelse mellan den teologi som predikades på femtiotalet och den som framfördes vid pingstväckelsens början. Slutligen sätts det dåtida maktskiftet i Pingströrelsen in i ett historiskt perspektiv.

Artiklarna har fötts ur seminariearbetet vid Institutet för Pentekostala Studier i Uppsala. Författarna är, eller har varit, knutna till Uppsala universitet i ämnena kyrkohistoria eller kulturantropologi.

Läs vidare/köp: www.artos.se