Viktigaste verken: Sverige

Ett trettiotal akademiska arbeten om svensk pentekostalism, presenterade i kronologisk ordning.

Linderholm, Emanuel, 1924, Pingströrelsen: dess förutsättningar och uppkomst. Ekstas, under och apokalyptik i Bibel och nutida svensk folkreligiositet. Stockholm: Albert Bonniers.

Linderholm, Emanuel, 1925, Pingströrelsen i Sverige. Ekstas, under och apokalyptik i nutida svensk folkreligiositet. Stockholm: Albert Bonniers. [Dessa båda böcker, skrivna av professorn i kyrkohistoria vid Uppsala universitet (1919-1937) som ett slags varningsskrift med "kritiska och på väsentliga punkter djupt oförstående framställning" (Åberg 1956). Innehåller dock en rad skarpa observationer. L:s ärlighet och trohet mot 'vetenskapen' neutraliserar hans avoga inställning. Ett av tidigaste vetenskapliga arbetena om pentekostalismen i världen.]

Holm, Nils G., 1976, Tungotal och andedop: En religionspsykologisk undersökning av glossolali hos finlandssvenska pingstvänner. [Doctoral Dissertation.] Acta Universitatis Upsaliensis, Psychologia Religionum 5. Stockholm/Uppsala: Almqvist & Wiksell International. [Holm inledde med denna sin doktorsavhandling det "moderna vetenskapliga studiet" av den svenskspråkiga pingstväckelsen. Objektet för hans studier är visserligen den svensk-finska Pingströrelsen, men eftersom denna genom historien varit nära lierad med den svenska är hans observationer i högsta grad relevanta även för den rikssvenska Pingströrelsen.]

Sahlberg, Carl-Erik, 1977, Pingströrelsen och tidningen Dagen: från sekt till kristet samhälle 1907-63. Uppsala: Publications of the Swedish Society of Church History. II New Series, No 26. Uppsala: Uppsala universitet [Detta är den första delen av två om tidningen Dagen och dess historia, men eftersom denna studie speglas i ljuset av Pingströrelsen som helhet är det den första övergripande analysen av den svenska Pingströrelsen. De båda delarna finns återutgivna i Skrifter från Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning Nr 4, 2009 och Nr 5, 2009; shop.pingst.se/default.jsp?oid=124

Holm, Nils G., 1978, Pingströrelsen: En religionsvetenskaplig studie av pingströrelsen i Svenskfinland. Meddelanden från Stiftelsen för Åbo Akademi Forskningsinstitut, nr 31. Åbo: Tidningsbokhandeln.

Dahlgren, Curt, 1982, Maranata. En sociologisk studie av en sektrörelses uppkomst och utveckling. Akademisk avhandling, Lunds universitet. Helsingborg: Bokförlaget Plus Ultra. [Den hittills enda akademiska avhandlingen om Maranata-rörelsen.]

Struble, Rhode, 1982, Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna: Den svenska Pingströrelsens församlingssyn 1907–1947. Acta Universitatis Lundensis. Sectio i Theologica Juridica Humaniora 40. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. [Den första avhandlingen om Pingströrelsens ecklesiologi. Den finns numera utgiven i en korrigerad upplaga i serien Skrifter från Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning Nr 6, 2009; shop.pingst.se/default.jsp?oid=124

Samuelsson, Lars, 1983, Väckelsens vägar: Pingströrelsens framväxt i Lycksele och Arvidsjaur socknar fram till ca 1940. Publications of the Swedish Society of Church History. II New Series. No 39. Uppsala: Uppsala University. [Det första vetenskapliga arbetet om Pingströrelsen i norra Sverige.]

Sundberg, Hans, 1986, Sven Lidman om människan och Gud — en innehållsanalytisk undersökning. Studia doctrinae Upsaliensia 26. Uppsala/Stockholm: Almqvist & Wiksell International. [Den första avhandlingen som analyserar pingstpastorn Sven Lidmans kristendomsuppfattning.]

Lengborn, Thorbjörn, 1988, Sven Lidmans omvändelse: Frälsningsupplevelse och omvändelseprocess 1915–1921. Religionspsykologiska skrifter Nr 3, Uppsala universitet. Uppsala: Uppsala universitet.

Carlsson, Carl-Gustav, 1990, Människan, samhället och Gud: Grunddrag i Lewi Pethrus kristendomsuppfattning. Studia Theologica Lundensia 44. Lund: Lund University Press. [Den första avhandlingen om pingstledaren Lewi Pethrus kristendomsuppfattning och teologi. Detta är ett försök till en holistisk syn på Pethrus liv och lära. Den finns numera utgiven i en korrigerad upplaga i serien Skrifter från Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning Nr 15, 2013; shop.pingst.se/default.jsp?oid=124

Aronson, Torbjörn, 1990, Guds eld över Sverige: svensk väckelsehistoria efter 1945. Uppsala: Trons värld ordbild. 248 s. [Ny upplaga 2008. Ett försök att sammanfatta pentekostala och karismatiska strömningar i Sverige efter Andra världskriget. Den hittills mest omfattande undersökningen. Köp: ws.livetsord.se/bocker/guds-eld-over-sverige.html

Lindberg, Alf, 1991, Förkunnarna och deras utbildning. Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis No 27. Lund: Lund University Press. [Doktorsavhandling om utbildningsfrågorna och synen på kvinnans ställning i Pingströrelsen.]

Gustavsson, Anders, 1994, Pingströrelsen på Åstol. Etnologiska Institutionens Småskriftsserie Nr 44. Uppsala: Etnologiska Institutionen. [En gedigen etnologisk fallstudie av en pingstförsamling i fiskebygd som uppnått majoritetsställning.]

Kennerberg, Owe, 1996, Innanför eller utanför: en studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar. Örebro: Libris. [En banbrytande studie av församlingstukt i olika kyrkosamfund, bl.a. inom Pingsrörelsen.]

Sahlberg, Carl-Erik, 1996, Pingströrelsen, kyrkorna och samhället: en studie kring tidningen Dagen 1964-1974. Uppsala: Svenska kyrkohistoriska föreningen. [Se Sahlberg 1977 ovan.]

Nilsson, Nils-Olov, 1996, "Contextualization and Literalism in the Female Debate in the Swedish and the Norwegian Pentecostal Movements 1978–1995". [Print-on-demand & cd]. Alabama. [En uppsats, motsvarande licentiat-avhandling skriven vid ett amerikanskt universitet och en uppföljning av Lindbergs avhandling om kvinnofrågan i svensk pingströrelse.]

För mycke jag för lite Jesus

Johansson, Göran, 1997, För mycke jag för lite Jesus: LP-stiftelsens vård av missbrukare sedd ur ett socialantropologiskt perspektiv. Stockholm: Sköndalsinstitutets skriftserie Nr 7. [En socialantropologisk studie av missbruksvård inom Pingströrelsen med lysande etnografi och teoretisk klarsyn. Ett framstående socialantropologiskt arbete om ett svenskt fenomen.]

Moberg, Ulla, 1998, Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling: En kommunikationsetnografisk studie. Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala universitet No 45. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. [Den hittills enda studien av språkbruk i en svensk pentekostal rörelse.]

Coleman, Simon M, 2000, The Globalisation of Charismatic Christianity : Spreading the Gospel of Prosperity. Cambridge: Cambridge Univ. Press. [Den första studien av Livets Ord i Uppsala, gjord av engelsk forskare. Boken har rönt stor internationell uppmärksamhet.] www.amazon.com/Globalisation-Charismatic-Christianity-Cambridge-Ideology/dp/0521660726

Nilsson, Nils-Olov, 2001, "The Swedish Pentecostal Movement 1913–2000: The Tension between Radical Congregationalism, Restorationalism and Denominationalism". [Print-on-demand & cd] Doctoral Thesis Columbia Theological Seminary. [En studie av församlingssynen inom Pingströrelsen, amerikansk doktorsavhandling vid ett teologiskt seminarium.]

Johansson, Göran, 2005, Särlaregnets tid: Fragment och bilder från Betania — Pingstförsamling i och ur tiden. Stockholm: Sköndalsinstitutets skriftserie Nr 25. [Ännu en beskrivande och reflekterande studie av Johansson som här skriver om sin barndoms Betania ur ett socialantropologiskt perspektiv.]

Josefsson, Ulrik, 2005, Liv och över nog: Den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Bibliotheca Theologiae Practicae 77. Skellefteå: Artos. [Doktorsavhandling vid Lunds universitet om Pingströrelsens spiritualitet så som den reflekteras i tidskriften Evangelii Härold. Josefsson använder Alf Härdelins spiritualitetsbegrepp som analysverktyg.]

Fahlgren, Sune, 2006, Predikantskap och församling. Sex fallstudier av en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet fram till 1960-talet. Örebro: Libris. [En doktorsavhandling i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet med ett antal studier av frikyrklig predikan, bl.a. från Pingströrelsen.]

Waern, Claes, et al. (red), 2007a, Pingströrelsen 1: Händelser och utveckling under 1900-talet. Örebro: Libris.  [Två volymer med översikt av den svenska Pingströrelsen. Första volymen är kronologisk och går igenom huvuddrag i historien, decennium för decennium, från 1910-talet till 1990-talet. Kapitlen är skrivna av Jan-Åke Alvarsson (1910-talet), Gunilla Nyberg Oskarsson (1920-talet), Nils-Eije Stävare (1930-talet & 1940-talet), Olof Djurfeldt (1950-talet), Ivar Lundgren (1960-talet), Björne Erixon (1970-talet), Annica Björk (1980-talet) och Magnus Wahlström (1990-talet). Boken innehåller också ett register över samtliga Pingstförsamlingar sammanstält av Nils Thörevik.]

Waern, Claes, et al. (red) , 2007b, Pingströrelsen 2: Verksamheter och särdrag under 1900-talet. Örebro: Libris. [Andra volymen av två. Denna del är tematisk och behandlar den svenska Pingströrelsen och dess aktiviteter i Sverige och utomlands. Den inleds med artiklar om tro och lära, fortsätter med kapitel om verksamhetsgrenar som gudstjänster, söndagsskola, mission, sociala engagemang och utbildning. I den tredje delen görs en sociologisk analys och därefter följer beskrivningar av politiskt engagemang, spiritualitet och större konferenser. Kapitlen är skrivna av 19 olika författare. Boken innehåller dessutom en statistikdel, ett missionregister och en tidslinje för den svenska Pingströrelsen.]

Janzon, Göran, 2008, 'Den andra omvändelsen': Från svensk mission till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914-1962. Studia Missionalia Svecana CVII). Örebro Libris. [Detta är en doktorsavhandling i missionsvetenskap vid Uppsala universitet som ger en sammanhållen översikt av Örebromissionens yttre mission i Centralafrika. Men — den ger mera än så. Detta är det första akademiska arbetet om John Ongman och Örebromissionen, om en tidig aktör i den svenska pentekostalismen, hans arbete med att föra fram kvinnor, 'Ongmansystrarna' och att starta teologisk utbildning för båda könen: "Örebro Missionsskola".]

Georg Gustafsson

Stävare, Nils-Eije, 2008, Georg Gustafsson — församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska Pingströrelsen. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 43. Uppsala: Uppsala University Library. [Den första studien av den luthersk orienterade helandepredikanten som fick stort inflytande på Pingströrelsen under decennier. Boken finns numera utgiven i ny upplaga i serien Skrifter från Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning Nr 12, 2011; shop.pingst.se/default.jsp?oid=124

Thurfjell, David, 2011, Faith and revivalism in a Nordic Romani community: Pentecostalism among the Kaale Roma. London: I.B. Tauris. [Den hittills enda akademiska studien av pingstväckelsen bland kale-romer i Finland och Sverige.]

Halldorf, Joel, 2012, Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. Skellefteå: Artos. [Detta är en doktorsavhandling i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Den utgör det första akademiska arbetet om Emil Gustafsson, förgrundsfigur i Helgelseförbundet, men viktig som mystiker, sångförfattare och inspiratör i stora delar av frikyrkorörelsen.]

Davidsson, Tommy, 2012, "Lewi Pethrus' Ecclesiological Thought 1911-1974: A Transdenominational Pentecostal Ecclesiology". Doctoral Thesis University of Birmingham, School of Philosophy, Theology and Religion. [Detta är en doktorsavhandling i teologi vid University of Birmingham under handledning av Alan H. Anderson. Den behandlar på ett grundläggande och kritiskt sätt Lewi Pethrus församlingssyn, hur den uttrycks i hans skrifter och i hans ledare i tidningen Dagen, och hur den förändras över tid.]

Moberg, Jessica, 2013, Piety, intimacy and mobility: a case study of charismatic Christianity in present-day Stockholm. Stockholm: Södertörn doctoral dissertations, Volume 30. [Detta är en doktorsavhandling i religionsvetenskap vid Södertörns högskola och erhöll 2013 Donnerska priset i Åbo för årets bästa avhandling i ämnet. Moberg studerar, med hjälp av kulturantropologisk metod, fromhet, närhet och rörlighet bland unga kristna i pentekostala kyrkor i Storstockholm. Hennes resultat visar med tydlighet på nya trender och ökad rörlighet i pentekostalismen på 2000-talet.]

Alvarsson, Jan-Åke, 2014, Om Pingströrelsen. Essäer, översikter och analyser. Skellefteå: Artos. [Den här boken är en samling av 13 artiklar om den svenska Pingströrelsen skrivna av Alvarsson och publicerade i olika sammanhang. Ämnena omfattar t.ex. Pingströrelsens historia, historiesyn, namnbruk, kultur, samhällsengagemang, riter, teologi, hermeneutik och mission. Alla kapitel föregås av en metatext som berättar om dess tillkomst och följs av ett postskriptum av en ledande forskare inom det ämnesområde som behandlas.]

Thörn, Andreas K.G. 2014, En framgångsrik främling: Filadelfiaförsamlingen i Stockholm — självbild i historieskrivning och verksamhet 1910–1980. [Doktorsavhandling]. Örebro: Örebro Universitet. Örebro Studies in History 16. [Thörn baserar sin framställning på Filadelfiaförsamlingens årsrapporter och jubileumsskrifter och sammanställer ur dessa församlingens självbild, hur de vill se sig själva och konstaterar att just kombinationen främlingskap och framgång är framträdande i alla årsrapporter fram till 1980 då man ser en tendens till förändring.]

Alvarsson Jan-Åke & Nils-Eije Stävare (red.) 2015, Vägskäl: Pingströrelsens kursändring under 1950-talet. Skellefteå: Artos. [Efter det att Lewi Pethrus lämnade föreståndarskapet i Filadelfia, Stockholm blev Pingströrelsen vilsen. Den karismatiske Pethrus och föreståndaren för Sverige ledande församling hade tidigare varit en och samma person. Vem skulle man nu lyssna på? Efter ett fyrtiotal som hade inneburit stagnation för Pingströrelsen var längtan efter väckelse stor i rörelsen. I boken berörs såväl förnyelseväckelsen, helandeväckelsen och särlaregnsväckelsen. Dessutom ges en övergripande bild av femtiotalet i Sverige och en vidare bild av maktskiftet inom Pingströrelsen efter Pethrus död. Medverkande författare är, förutom redaktörerna, även Joel Halldorf och Torbjörn Aronson.]

* * *

Läs vidare: Magnus Wahlström, 2012, Forskning och självreflektion i Pingströrelsen 1973–2008. Stockholm: Insamlingsstiftelsen för Pingstforskning Nr 14. [Länk till Webben]

Svensk pingstmission

[Under en kort, intensiv period på MissionsInstitutet PMU i Stockholm, från 1997 till 2002, publicerades en lång rad arbeten om svensk pingstmission. Nedan utmärks de av att vara publicerade på 'Ekerö'. Hit hör för övrigt även Alvarssons arbete från 2002, publicerat på Libris. Som synes, är större vetenskapliga arbeten om pingstmissionen sällsynta såväl före som efter denna period.]

Johansson, Göran, 1992, More Blessed to Give: A Pentecostal Mission to Bolivia in Anthropological Perspective. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Nyberg Oskarsson, Gunilla, 1997, Svensk Pingstmission i Etiopien 1959–1980. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Andreasson, Barbro, 1998, Svensk Pingstmission i Pakistan. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Forsberg, Bengt Samuel, 2000, Svensk Pingstmission i Argentina. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Andreasson, Barbro, Eric Andréasson & Billy Johansson, 2000, Svensk Pingstmission i Indien. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Holmkvist Nyström, Carin, 2000, Svensk Pingstmission i Tanzania. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Carlström, Lennart, 2001, Svensk Pingstmission i Liberia. Ekerö: MissionsInstitutet PMU.

Alvarsson, Jan-Åke, 2002, "Till Bolivias indianer..." — Berättelsen om Svensk Pingstmission i "Syd-Amerikas skogstrakter". Örebro: Libris.

Nyberg Oskarsson, Gunilla, 2004, Le mouvement pentecôtiste – une communauté alternative au sud du Burundi 1935–1960. Uppsala: Studia Missionalia Svecana XCV.