IPS Uppsala

Kungsängslilja, Uppsala

Ett forskningsinstitut som vill främja studiet av pentekostala rörelser i Sverige och i världen
Ett fristående institut, nära knutet till Uppsala universitet, som är en resurs för dem som intresserar sig för pentekostalism: forskare, studenter, journalister och församlingsarbetare.

Institutet för Pentekostala Studier bildades 2007:

  • för att främja och utföra forskning om svenska och internationella pentekostala rörelser
  • för att sammanföra och stödja forskare i olika discipliner som sysslar med pentekostala studier i någon form
  • för att förse svenska pentekostala rörelser med underlag för förnyelse av identitet, teologi och verksamhet
  • för att hjälpa den internationella pentekostala rörelsen att söka sina rötter och sin identitet, särskilt då de rörelser som har sitt ursprung i Skandinavien.

IPS anordnar föreläsningar, seminarier och konferenser. IPS samlar och sammanställer information om pingströrelser och pentekostala kyrkor över hela världen. IPS jobbar med att sammanställa databaser om Pingströrelsen. IPS publicerar böcker och småskrifter om Pingströrelser. IPS ställer upp som handledare och resurs för forskningsprojekt som har anknytning till Pingst.

IPS Uppsala är sedan 2010 en del av GloPent, The European Research Network on Global Pentecostalism som är en sammanslutning av fyra europeiska universitet: Birmingham University, Universitetet i Heidelberg, Vrie Universiteit i Amsterdam och Uppsala Universitet.

År 2014 delades verksamheten upp i två sektioner, "IPS Uppsala" och "IPS Pingst", där IPS Uppsala representerar den akademiska delen av verksamheten medan IPS Pingst har tagit över den verksamhet som riktar sig till pingstförsamlingar.

IPS Network

IPS Network är sedan 2014 ett helt nytt samarbete mellan IPS Uppsala och IPS Pingst för att erbjuda unikt material och ett forskarrum för forskning om pentekostala rörelser. IPS Network administreras av Magnus Wahlström på Pingst FFS.

Se vidare under Bibliotek.

Föreståndare

Jan-Åke Alvarsson

Jan-Åke Alvarsson, Professor i kulturantropologi
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Uppsala universitet
Box 631, 751 26 Uppsala
Telefon: 018-471 25 97 (kontor) och 076-18 63 201 (mobil)
E-post: Jan-Ake.Alvarsson@antro.uu.se

Samrådsgrupp

Kajsa Ahlstrand

Kajsa Ahlstrand, Professor i missionsvetenskap
Teologiska fakulteten
Uppsala universitet
Box 256, 751 05 Uppsala

Sver-Erik Brodd

Sven-Erik Brodd, Professor i kyrkovetenskap, ordförande
Teologiska fakulteten
Uppsala universitet
Box 256, 751 05 Uppsala

Anknutna forskare, se Nordiska forskare inom pentekostala studier.